خدمات مسافرتی و توریستی             خدمات تحصیلی و آموزشی       خدمات پس از ورود به اتریش       

    امور تحصیلی( Admission ):   Admin@paziresh.at                            خدمات مسافرتی و توریستی( Travel services  ):   Travel@paziresh.at